Призма ќе го мониторира буџетот на општина Ѓорче Петров

1 Ное 2019

Двајца претставници на здружението Призма – Центар за општествени истражувања и развој беа обучени за мониторинг на буџетските процеси, во рамки на партнерскиот грант од Граѓанскиот ресурсен центар. Обуката се одржа на 24 и 25 октомври 2019 година во просториите на менторската организација Форум ЦСИД – Центар за стратешки истражувања и документација.

Членовите на Призма коишто ќе го сочинуваат тимот за мониторинг како координатор и асистент, заедно со менторот Слаѓан Пенев, ја разработија методологијата за прибирање податоци.

Во периодот од ноември 2019 до мај 2020 година, преку анализа на достапните податоци од веб-страната на општината, деск истражување и теренски интервјуа, ќе се спроведува мониторингот на буџетските процеси на општина Ѓорче Петров. Врз основа на прибраните податоци ќе се изготвуваат месечни извештаи, а поважните наоди ќе бидат вклучени во завршниот извештај од мониторингот. Се предвидува тој да биде публикуван во печатена и електронска форма во мај 2020 година.

Здружението ЦСРД Призма – Центар за општествени истражувања и развој го спроведува проектот „Мониторинг на буџетските процеси во општина Ѓорче Петров“ во партнерство со менторската организација Форум ЦСИД – Центар за стратешки истражувања и документација , финансиран од програмата „Национален ресурсен центар за граѓански организации“. Програмата ја спроведуваат Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС), Асоцијација за демократски иницијативи (АДИ) од Гостивар и Медиа Плус од Штип, а е финансирана од ЕУ.

Стекнатото знаењето и практичната работа за планирање проекти ќе доведат до успешни проектни апликации на граѓанските организации од Скопскиот регион

Стекнатото знаењето и практичната работа за планирање проекти ќе доведат до успешни проектни апликации на граѓанските организации од Скопскиот регион

На работилница одржана на 11 и 12 април 2024 во Скопје, се јакнеа капацитетите на граѓанските организации од Скопскиот регион, на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. Работилницата се одржа во Граѓанскиот ресурсен центар во Скопје како...

Зголемени знаења и вештини на граѓанските активисти од општина Чашка за подготовка на успешни проектни апликации

Зголемени знаења и вештини на граѓанските активисти од општина Чашка за подготовка на успешни проектни апликации

На работилница одржана на 28-29 март 2024 во општина Чашка, Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) продолжи да ги јакне граѓанските организации на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. На работилницата одржана во Салата на Советот на општина...

Развиен граѓански сектор и активни екологисти во Вевчани

Развиен граѓански сектор и активни екологисти во Вевчани

Локалните организации, активистите и претставниците на Општина Вевчани се сретнаа со тимот на Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) на 22 март 2024 година во Мултикултурниот центар во Вевчани. Пристутните се информираа за можностите што ги нуди ГРЦ како и актуелностите за...

Share This