Призма ќе го мониторира буџетот на општина Ѓорче Петров

Ное 1, 2019

Двајца претставници на здружението Призма – Центар за општествени истражувања и развој беа обучени за мониторинг на буџетските процеси, во рамки на партнерскиот грант од Граѓанскиот ресурсен центар. Обуката се одржа на 24 и 25 октомври 2019 година во просториите на менторската организација Форум ЦСИД – Центар за стратешки истражувања и документација.

Членовите на Призма коишто ќе го сочинуваат тимот за мониторинг како координатор и асистент, заедно со менторот Слаѓан Пенев, ја разработија методологијата за прибирање податоци.

Во периодот од ноември 2019 до мај 2020 година, преку анализа на достапните податоци од веб-страната на општината, деск истражување и теренски интервјуа, ќе се спроведува мониторингот на буџетските процеси на општина Ѓорче Петров. Врз основа на прибраните податоци ќе се изготвуваат месечни извештаи, а поважните наоди ќе бидат вклучени во завршниот извештај од мониторингот. Се предвидува тој да биде публикуван во печатена и електронска форма во мај 2020 година.

Здружението ЦСРД Призма – Центар за општествени истражувања и развој го спроведува проектот „Мониторинг на буџетските процеси во општина Ѓорче Петров“ во партнерство со менторската организација Форум ЦСИД – Центар за стратешки истражувања и документација , финансиран од програмата „Национален ресурсен центар за граѓански организации“. Програмата ја спроведуваат Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС), Асоцијација за демократски иницијативи (АДИ) од Гостивар и Медиа Плус од Штип, а е финансирана од ЕУ.

Share This