ГРЦ АКАДЕМИЈА

Градење на капацитетите на граѓанските организации преку онлајн обуки.

Информации

Редовно информирање за тековните финансиски можности и информации за организациите.

БИБЛИОТЕКА

Пристап до дигитална база на ресурсни материјали за и од граѓанските организации.

Он-лајн поддршка

Персонализирана он-лајн поддршка во работењето на граѓанските организации.

Ресурсни центри

Поддршка за граѓанските организации, особено за малите локални организации.

користења на просторот

Одржани настани

Учесници на настани

Споделени информации

Советодавна поддршка