Библиотека

Ресурсната веб-страница на Граѓанскиот ресурсен центар, покрај другите информации содржи и ресурсни материјали за прашања важни за работата на граѓанските организации. Ресурсните материјали се состојат од електронска библиотека за граѓанско општество која опфаќа релевантни законски акти, истражувања, анализи, студии, прирачници, база на податоци за граѓански организации и сл.


EU Integration
ЕУ Интеграции
Овозможувачко опкружување за функционирање на граѓанските организации

Share This