Библиотека

Ресурсната веб-страница на Граѓанскиот ресурсен центар, покрај другите информации содржи и ресурсни материјали за прашања важни за работата на граѓанските организации. Ресурсните материјали се состојат од електронска библиотека за граѓанско општество која опфаќа релевантни законски акти, истражувања, анализи, студии, прирачници, база на податоци за граѓански организации и сл.

Enabling Environment for CSOs' Operation
Laws, by-laws and strategic documents
Анализи и истражувања поврзани со овозможувачко опкружување на ГО
Закони, законски акти и стратешки документи
Овозможувачко опкружување за функционирање на граѓанските организации
Прирачници, водичи за организациски развој

Share This