За нас

Визијата на ГРЦ е зајакнато граѓанско општество кое активно учествува во креирање политики и придонесува кон партиципативна демократија.

Мисијата на ГРЦ е поддршка на граѓанските организациите, кои се гласот на граѓаните и суштинскиот чинител на демократијата, за да бидат ефективни, отчетни и одржливи независни чинители.

За проектот

Поддршка од ЕУ за Граѓанскиот ресурсен центар – фаза 2 е проект финансиран од Европската Унија и имплементиран од Националната фондација за развој на граѓанското општество Граѓански ресурсен центар, проектните партнери Асоцијација за демократски иницијативи (АДИ), Гостивар и Медиа плус, Штип и Македонскиот центар за меѓународна соработка како поврзан субјект. Времетраењето на проектот е 02.01.2023-31.12.2026 година со вкупен буџет од еден милион евра. Ова е продолжување на проектот финансиран од Европската унија – Национален ресурсен центар за граѓански организации имплементиран во периодот 15.02.2018-30.10.2021 година.

Општата цел на проектот е зајакнато граѓанско општество кое активно учествува во креирањето политики и придонесува за зајакнување на партиципативната демократија во земјата.

Цел на програмата е зголемен капацитет и отпорност на ГО да бидат компетентни, ефективни и отчетни независни актери и околина која е погодна за граѓанското општество. Клучна целна група се граѓанските организации. Исто така со проектот ќе бидат опфатени и соодветните државни институции и граѓаните воопшто.

Очекувани резултати на програмата се:

 1. ГО имаат подобри капацитети, долгорочно планирање, одржливост, видливост, застапување, ефективност и работат на потранспарентен и поодговорен начин.
 2. ГО се подобро информирани, вмрежени и работат на поефикасен начин.
 3. Поставени се основи за самоодржлива, инклузивна и респонсивна платформа низ целата земја за поддршка на ГО.
 4. Околината за граѓанското општество е поповолна: граѓанскиот дијалог е подобрен, институциите се позитивни и отворени за иницијативите на ГО.

Информации за спроведувачите на проектот

 

Националната фондација за развој на граѓанското општество ГРАЃАНСКИ РЕСУРСЕН ЦЕНТАР е фондација основана во јуни 2022 од страна на Македонски центар за меѓународна соработка. Мисија на ГРЦ е поддршка на граѓанските организациите, кои се гласот на граѓаните и суштинскиот чинител на демократијата, за да бидат ефективни, отчетни и одржливи независни чинители.  Целна група на ГРЦ се граѓанските организации и граѓаните (луѓето) без разлика на нивната припадност и определеност. Начелата на кои се темели работата на ГРЦ се: независност, одговорност и транспарентност, учество, партнерство, толеранција, одржливост и еднакви можности.

Македонски центар за меѓународна соработка
Македонски центар за меѓународна соработка е граѓанска организација основана во 1993 година која предводи и поттикнува промени во земјата и пошироко преку нови и алтернативни решенија на општествените проблеми. МЦМС веќе 30 е значаен актер на граѓанското општество, кој води програми за институционален развој и организациско јакнење, вклучувајќи застапување за овозможувачка средина, градење на капацитетите, финансиска поддршка и истражување. Покрај тоа, МЦМС дејствува и во секторите на социјална кохезија, локален и рурален развој и добро владеење. Од 1993 г. МЦМС спроведе повеќе од 70 програми со реализирани преку 1.500 проекти во овие сектори. МЦМС во 1998 година ја доби наградата на САД и ЕУ за граѓанско општество и демократија.

Повеќе информации на: www.mcms.mk

Асоцијација за демократски иницијативи
Асоцијација за демократски иницијативи e невладина организација основанa во 1994 година во Гостивар како иницијатива на активисти од градот. Како граѓанско здружение цели кон интеграција на човековите права во политичките, економските и социјалните сфери на општеството. Од своите почетоци АДИ го застапува концептот на еднаквост, недискриминација и промоција на меѓуетничката и мултикултурната толеранција и соработка. Како активна граѓанска организација АДИ има релизирано повеќе проекти и програми за развој на демократијата во државата и владеење на правото, социјална инклузија и развој на граѓанското општество. АДИ е активна членка на неколку домашни и меѓународни мрежи на граѓански организации.

Повеќе информации на www.adimacedonia.org

МЕДИА Плус – Штип
Здружение на граѓани МЕДИА Плус – Штип основано во 2006 година, истражува, анализира и иницира акции и процеси со што влијае и придонесува кон развојот на демократијата и медиумската заедница. Визијата е општество на информирани и едуцирани граѓани, и, силни и независни медиуми, во демократско општество кое негува слобода на говор и отворен дијалог. Приоритети на Здружението се Медиумска писменост, Јакнење на демократијата и граѓанското општество, Медиумска слобода, Промовирање на користење на комуникациски канали и продукција. МЕДИА Плус – Штип, од своето основање, па до денес, редовно работи на јакнењето на демократското општество преку поддршка на медиумите и граѓанските организации, како и охрабрување на учеството на граѓаните во слобода на говор и слобода на изразување.

Повеќе информации на: www.mediaplus.org.mk

Проектен тим

 1. Александар Кржаловски, проверка на квалитет
 2. Валентина Величковска, проектен координатор
 3. Валентина Чичева, експерт за градење капацитет
 4. Борис Ристовски, соработник за веб-страна и социјални медиуми
 5. Никола Клековски, проектен соработник
 6. Милка Божиновска-Миова – соработник за финансии
 7. Лулзим Хазири, проектен координатор на Ресурсен центар во Гостивар
 8. Марија Симеска, проектен соработник во Ресурсен центар во Гостивар
 9. Слободанка Блажевска, проектен координатор на Ресурсен центар во Штип
 10. Драгана Митровиќ, проектен соработник во Ресурсен центар во Штип

Членови на Управен одбор на ГРЦ

 • Елена Кочоска (претседавач)
 • Насер Селмани
 • Самет Скендери
 • Назим Рашиди
 • Сања Васиќ

Извршен директор: Валентина Величковска

  Share This