За нас

Граѓански ресурсен центар е проект финансиран од Европската унија кој го спроведува Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС) во партнерство со Асоцијација за демократски иницијативи (АДИ) од Гостивар и Медиа плус од Штип. Проектот се спроведува од 15 февруари 2018 до 14 февруари 2021 година.

Општа цел на проектот е зајакнато граѓанско општество кое активно учествува во донесувањето на одлуки и придонесува кон зајакната и партиципативна демократија во земјата. Конкретна цел на проектот е обезбедување услуги за градење капацитети на граѓанските организации за тие да бидат ефективни и отчетни независни актери и придонесување кон опкружување кое е поволно за граѓанското општество.

Клучна целна група се граѓанските организации, меѓутоа проектот ќе таргетира и други релевантни државни институции и други чинители во граѓанското општество.

Главните активности на проектот се поврзани со градење капацитети на граѓанските организации, навремено информирање и обезбедување поддршка за граѓанските организации. Дополнително проектот ќе работи и на подобрување на поволното опкружување за развој на граѓанското општество преку обезбедување на поддршка на работата на државните институции релевантни за развој на граѓанските организации. Во рамките на проектот се предвидени и мали грантови за организациски развој на локални недоволно развиени организации во партнерство со поразвиени организации како и мали акциски грантови за поддршка на локални иницијативи за застапување и лобирање.

Отворени се три ресурсни центри еден во Скопје и два во внатрешноста на државата, односно во Штип и во Гостивар. Дополнително на тоа, Мобилен ресурсен центар секој месец ќе биде присутен во различен град од државата со цел локалните организации да бидат подобро информирани, подобро вмрежени но и да имаат можност тие да информираат за предизвиците со кои се соочуваат при работењето.

 

Информации за спроведувачите на проектот

 

Граѓански ресурсен центар е проект финансиран од Европската унија кој го спроведува Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС) во партнерство со Асоцијација за демократски иницијативи (АДИ) од Гостивар и Медиа плус од Штип.

Македонски центар за меѓународна соработка
Македонски центар за меѓународна соработка е граѓанска организација основана во 1993 година која предводи и поттикнува промени во земјата и пошироко преку нови и алтернативни решенија на општествените проблеми. МЦМС веќе 20 години е значаен актер на граѓанското општество, кој води програми за институционален развој и организациско јакнење, вклучувајќи застапување за овозможувачка средина, градење на капацитетите, финансиска поддршка и истражување. Покрај тоа, МЦМС дејствува и во секторите на социјална кохезија, локален и рурален развој и добро владеење. Од 1993 г. МЦМС спроведе повеќе од 65 програми со реализирани преку 1.500 проекти во овие сектори. МЦМС во 1998 година ја доби наградата на САД и ЕУ за граѓанско општество и демократија.

Повеќе информации на: www.mcms.mk

Македонски центар за меѓународна соработка како главен спроведувач на проектот го води Ресурсниот центар во Скопје преку следните вработени:

 • Емина Нурединоска – проектен координатор
 • Валентина Атанасовска – координатор на ресурсните центри
 • Јасмина Чаушоска – проектен соработник
 • Флориан Мехмети – помлад проектен соработник
 • Борис Ристовски – задолжен за веб-страната и социјални медиуми
 • Александра Сиљановска – задолжена за видливост на проектот
 • Милка Божиновска-Миова – задолжена за финансии
Асоцијација за демократски иницијативи

Асоцијација за демократски иницијативи e невладина организација основанa во 1994 година во Гостивар како иницијатива на активисти од градот. Како граѓанско здружение цели кон интеграција на човековите права во политичките, економските и социјалните сфери на општеството. Од своите почетоци АДИ го застапува концептот на еднаквост, недискриминација и промоција на меѓуетничката и мултикултурната толеранција и соработка. Како активна граѓанска организација АДИ има релизирано повеќе проекти и програми за развој на демократијата во државата и владеење на правото, социјална инклузија и развој на граѓанското општество. АДИ е активна членка на неколку домашни и меѓународни мрежи на граѓански организации.

Повеќе информации на www.adimacedonia.org

Асоцијација за демократски иницијативи (АДИ) Гостивар го води Ресурсниот центар во Гостивар преку следните вработени:

 • Лулзим Хазири – проектен координатор
 • Моника Вељаноска – грант менаџер
МЕДИА Плус – Штип

Здружение на граѓани МЕДИА Плус – Штип основано во 2006та година, истражува, анализира и иницира акции и процеси со што влијае и придонесува кон развојот на демократијата и медиумската заедница. Нашата визија е општество на информирани и едуцирани граѓани, и, силни и независни медиуми, во демократско општество кое негува слобода на говор и отворен дијалог.

Приоритети на Здружението се Медиумска писменост, Јакнење на демократијата и граѓанското општество, Медиумска слобода, Промовирање на користење на комуникациски канали и продукција.

МЕДИА Плус – Штип, од своето основање, па до денес, редовно работи на јакнењето на демократското општество преку поддршка на медиумите и граѓанските организации, како и охрабрување на учеството на граѓаните во слобода на говор и слобода на изразување.

Редовно организира медиуски кампањи за подигање на свеста и дебати и форуми со што овозожува простор за дијалог помеѓу граѓаните и носителите на одлуки, при што значајно се вклучени 16 општини за кои има детектирано, анализирано и продуцирано околу 30 истражувачки стории.

Повеќе информации на: www.mediaplus.org.mk

Медиа плус Штип го води Ресурсниот центар во Штип преку следните вработени:

 • Слободанка Блажевска – проектен координатор
 • Драгана Митровиќ– проектен соработник
Share This