Анализи за овозможувачка околина за ГО

Следењето на состојбите и трендовите во граѓанското општество се од голема важност за дефинирање на опкружувањето и капацитетите на организациите, како и за насочување за идните политики и потреби од интервенција. Следствено, на годишно ниво Граѓанскиот ресурсен центар подготвува анализа и извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Македонија.

Покрај редовната годишна анализа на состојбите во граѓанското општество, по потреба Граѓанскиот ресурсен центар спроведува и други анализи релевантни за делувањето на граѓанските организации, а пред се за правната и фискалната рамка. Анализите опфаќаат компаративен и национален преглед, со јасни препораки за подобрување на регулативата.

Огледало на Владата: Учество на јавноста во процесите на подготовка на закони

Оваа публикација е алатка која треба да им послужи на граѓанските организации, државните службеници и општо на јавноста да се информираат за отвореноста на органите на државната управа и да ги зголемат знаењата и можностите за вклучување во процесите на подготовка на закони. Оваа анализа се подготвува по четврти пат.

Огледало на владата - извештај
овозможувачка околина 2019

Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество 2019

2019 беше историска година за развојот на земјата. Турбуленцијата на социо-политичките настани значително ги обликуваше околината и работењето на граѓанското општество. 2019 година беше значајна кога станува збор за вклучување на ГО во процесите на креирање на закони и политики. Сеопфатната реформа на државното финансирање за поддршка на долгорочното работење на граѓанските организации напредуваше бавно.

Анализа на работата на Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

Намерата на МЦМС со оваа публикација е да придонесе кон унапредување на работата на Советот, како највисоко тело во мешовит состав со мандат да иницира и дискутира политики важни за целиот граѓански сектор. Анализата е наменета за сите чинители од граѓанскиот сектор, пред се за членовите на Советот од редовите на граѓанските организации, а секако и претставниците на органите на државна управа. 

Анализа на работата на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор
Извештај за следење на овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Македонија во 2018

Околината во која дејствуваше граѓанското општество во текот на 2018 година беше значително унапредена за граѓанските организации. Позитивните наоди се значајни, особено имајќи предвид дека по шест циклуси следење на овозможувачката околина, за првпат се регистрирани бројни постигнувања во насока на поддршка и развој на граѓанскиот сектор.

ИЗВЕШТАЈ ОД АНКЕТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА МРЕЖИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Во овој извештај се презентирани наодите од онлајн-анкета, во која учествуваа 113 граѓански организации, а се спроведе во декември 2018 г. Анкетата имаше за цел идентификување на мрежите, коалициите и други здружувања на граѓански организации, како и директен придонес кон остварување на целта од Стратегијата на Владата на Република Македонија за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, за 2018-2020 г. што ќе придонесе кон активно вклучување на тематските мрежи на граѓански организации во работни групи за изработка на прописи и стратешки документи кои ги подготвува Владата и другите органи на државната управа.

Извештај за следење на овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Македонија во 2017

Извештајот ги следи состојбите во околината во која дејствува граѓанското општество во рамките на рамките на трите клучни области:

  • Основни загарантирани законски слободи;
  • Рамка за финансиска одржливост на граѓанските организации;
  • Односот меѓу Владата и граѓанските организации.
Share This