Анализи за овозможувачка околина за ГО

Следењето на состојбите и трендовите во граѓанското општество се од голема важност за дефинирање на опкружувањето и капацитетите на организациите, како и за насочување за идните политики и потреби од интервенција. Следствено, на годишно ниво Граѓанскиот ресурсен центар подготвува анализа и извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Македонија.

Покрај редовната годишна анализа на состојбите во граѓанското општество, по потреба Граѓанскиот ресурсен центар спроведува и други анализи релевантни за делувањето на граѓанските организации, а пред се за правната и фискалната рамка. Анализите опфаќаат компаративен и национален преглед, со јасни препораки за подобрување на регулативата.

Извештај за следење на овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Македонија во 2017
Извештајот ги следи состојбите во околината во која дејствува граѓанското општество во рамките на рамките на трите клучни области:

– Основни загарантирани законски слободи;

– Рамка за финансиска одржливост на граѓанските организации;

– Односот меѓу Владата и граѓанските организации.