Грантисти

Партнерски грантови за организациско јакнење

Здружение Мрежа на млади фармери, Дебарца

Наслов на проектот: „Стратешкото делување на мрежата на млади фармери – клучен фактор кој што придонесува кон јакнење на позицијата на делување во земјоделството и руралниот развој“ во партнерство со менторската организација Рурална коалиција – Куманово

Здружение на граѓани НЕКСУС – Граѓански концепт

Наслов на проектот: „Преку партнерство за создавање стратешки документи до одржливост и стабилност на локалните организации“ во партнерство со менторската организација: Центар за управување со промени

Мали акциски грантови за застапување

Грантови за справување со КОВИД-19 кризата

[pt_view id="6a6e0d2i0e"]
Share This