Мобилен ресурсен центар

Со цел да им се излезе во пресрет на што поголем број организации надвор од градовите во кои се наоѓаат трите ресурсни центри, еднаш месечно ќе се организира Мобилен ресурсен центар во различни градови. Преку нив, локалните организации ќе се информираат за случувањата во граѓанскиот сектор, за услугите на Граѓанскиот ресурсен центар, ќе имаат можност да стапат во контакт и да започнат соработка со други организации, а исто така ќе имаат простор да го споделат нивното искуство и предизвиците со кои се соочуваат.

Мобилен ресурсен центар ќе се организира во соработка со локална организација или институција која ќе има улога на домаќин. На овој начин, Граѓанскиот ресурсен центар ќе направи поширока мрежа на партнерски организации во повеќе градови низ земјата.

Организациите ќе имаат можност да влијаат на програмата на Мобилните ресурсни центри преку нивни предлози со пополнување на Прашалникот за утврдување теми.

Прашалник за утврдување на теми за Мобилените ресурсни центри

(Можни се повеќе одговори, најмногу 3)

Распоред на мобилни ресурсни центри

Настаните се организираат на крајот од месецот, а точните датуми ќе бидат објавени откако ќе бидат утврдени.

Битола

10 мај 2018
јуни 2020

Кичево

8 јуни 2018
мај 2020

Ростуше

25 септември 2018

Струмица

26 септември 2018

Велес

24 октомври 2018

Кочани

27 ноември 2018

Тетово

21 декември 2018

Прилеп

28.05.2019
декември 2020

Струга

25 февруари 2019

Делчево

30 јануари 2019

Куманово

13.06.2019

Радовиш

24 април 2019

Охрид

јуни 2019

Кавадарци

27.09.2019

Кратово

октомври 2019

Дебар

21.05.2019

Неготино

декември 2019

Ресен

јануари 2010

Берово

февруари 2020

Крушево

март 2020

Виница

28 февруари 2019

Крива Паланка

септември 2020

Гевгелија

октомври 2020

Свети Николе

29 март 2019

Македонска Каменица

22 октомври 2018

Врапчиште

24 октомври 2018

Брвеница

12 ноември 2018

Теарце

11 февруари 2019

Боговиње

4 април 2019

Пробиштип

30.05.2019

Битола 10 мај 2018
Кичево 8 јуни 2018
Ростуше 25 Септември 2018
Струмица 26 Септември 2018
Македонска Каменица 22 Октомври 2018
Врапчиште 24 Октомври 2018
Велес 24 Октомври 2018
Брвеница 12 Ноември 2018
Кочани 27 Ноември 2018
Тетово 21 Декември 2018
Делчево 30 јануари 2019
Теарце 11 февруари 2019
Струга 25 февруари 2019
Виница 28 февруари 2019
Свети Николе 29 март 2019
Боговиње 4 април 2019
Радовиш 24 април 2019
Дебар 21 мај 2019
Прилеп 28 мај 2019
Пробиштип 30 мај 2019
Куманово 13 јуни 2019
Кавадарци 29 септември 2019
Неготино декември 2019

 

Ресен Јануари 2020
Берово Февруари 2020
Крушево Март 2020
Виница Април 2020
Кичево Мај 2020
Битола Јуни 2020
Крива Паланка Септември 2020
Гевгелија Октомври 2020
Свети Николе Ноември 2020
Прилеп Декември 2020
Share This