Обуки за граѓански организации

Граѓанскиот ресурсен центар обезбедува поддршка за градење капацитети на граѓанските организации преку бесплатни обуки. Програмата за градење на капацитети се заснова на анализа на потребите на граѓанските организации за градење капацитети но се води сметка и за веќе идентификуваните потреби кои се дефинирани во Насоките на ЕУ за поддршка на граѓанските организации во земјите за проширување 2014-2020. Планирани се 18 обуки во текот на трите години, односно шест обуки годишно со кои ќе бидат опфатени 360 претставници на граѓански организации.

Обуките се спроведуваат по веќе утврдени методи на работа, односно по концептот за учење на возрасни, а се користат искусни обучувачи кои ќе се спој на теоретски и практични познавања на соодветната област. Обуките ќе помогнат поголема група организации да се стекне со конкретно знаење и вештинОбука за добро управување на ГОи, но воедно и да се придонесе кон вмрежување и нови партнерства.

Доколку темата за обуки не ја наоѓате во предложените теми, одговорете го Прашалникот за бесплатни обуки

ПРАШАЛНИК ЗА ДЕФИНИРАЊЕ НА ТЕМИ ЗА ОБУКИ ЗА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Прашалник за дефинирање на теми за обуки за граѓанските организации

ПРОГРАМА НА ОБУКИ 2023/2026

ПРОГРАМА ОБУКИ 2023

Генерирање фондови-планирање проекти и пишување на проектна апликација (Работилница 1) [26-27 октомври 2023]
 • Раководење со проектен циклус 
 • Планирање проекти насочени кон целите
 • Анализа и идентификација на проблеми и цели
 • Логичка рамка
 • Формат за аплицирање

Време и место: 26-27 октомври 2023, Скопје
Обучувачи: Валентина Чичева

ПРИЈАВИ СЕ

Добро управување, транспарентност и отчетност [12-13 декември 2023]
 • Елементи и клучни аспекти на доброто управување, транспарентност и отчетност
 • Законитост во работењето на ГО
 • Поделба на функциите во организацијата
 • Судир на интереси
 • Финансиско раководење и раководење со луѓето
 • Транспарентност и отчетност низ операциите на организациите
 • Стандарди за добро управување

Време и место: 12-13 декември 2023, Скопје
Обучувачи: Сунчица Саздовска

Генерирање фондови-планирање проекти и пишување на проектна апликација (Работилница 2) [23-24 ноември 2023]
 • Раководење со проектен циклус
 • Планирање проекти насочени кон целите
 • Анализа и идентификација на проблеми и цели
 • Логичка рамка
 • Формат за аплицирање

Време и место: 23-24 ноември 2023, Штип
Обучувачи: Валентина Чичева

ПРИЈАВИ СЕ

Стратешко планирање [19-20 декември 2023]
 • Концепт и рамка за стратешко планирање
 • Анализа на состојбите
 • Интегриран организациски модел, SWOT анализа и др. Алатки за анализа на состојбите
 • Визија и мисија

Време и место: 19-20 декември 2023, Гостивар
Обучувач: Валентина Чичева

АРХИВА НА СПРОВЕДЕНИ ОБУКИ 2018/2021

ПРОГРАМА НА ОБУКИ 2020/2021

Обука за тематско вмрежување, градење партнерства и коалиции
 • Креирање и управување со партнерства и коалиции
 • Организациска поставеност и структура
 • Механизми за саморегулација на мрежи, кодекс, системи на отчетност
 • Внатрешна и надворешна комуникација и соработка
 • Фактори на успешност на партнерство/коалиција
 • Мапирање на потенцијални партнери

Време и место: 9, 11 и 13 ноември 2020, Платформа ЗООМ
Обучувачи: Сунчица Саздовска

Обука за добро управување на граѓанска организација
 • Основни елементи на организацијата
 • Контекст во кој делуваат управните органи на ГО во РМ
 • Улога на Управните органи и нивните членови
 • Улогата на управните органи во врска со финансиите
 • Регрутирање/мотивирање на членови на управни органи
 • Односи помеѓу извршни и управни органи
 • Транспарентност и отчетност
 • Судир на интереси

Време и место: 24, 25 и 27 ноември 2020, платформа ЗООМ
Обучувачи: Никица Кусиникова

Обука за институционален развој и организациско јакнење
 • Креирање ефикасна организациска структура, базирана на принципот на добро управување  
 • Примена на алатките за институционален развој
 • Примена на алатки за организациско јакнење
 • Концепти на организациска култура и организациско однесување
 • Стратешка анализа на организацијата
 • Стратешко позиционирање на организацијата и дефинирање стратешки насоки врз база на стратешката анализа
 • Управување со промени во организацијата.

Време и место: 30 ноември, 2, 4 декември 2020, платформа ЗООМ
Обучувач: Јордан Бајрактаров

Обука за генерирање на фондови
 • Алатки, методи и вештини за генерирање на фондови
 • Идентификување потенцијалните можности за финансиска одржливост на организацијата/извори, форми, активности за генерирање фондови, (вклучувајќи бизнис сектор, приватни лица, државно и локално финансирање и вршење на економска дејност);
 • Стратешки пристап во мобилизирање на ресурси, финансиска одржливост и диверзификација на приходите во организацијата;
 • Акциски план за финансиска одржливост;

Време и место: 14, 16 и 18 декември 2020, платформа ЗООМ
Обучувач: Никица Кусиникова

ПРОГРАМА ОБУКИ 2019/2020

Обука за граѓанско учество во процесот на донесување одлуки на локално ниво [28-29 октомври 2019]
 • Децентрализација, организација на локалната самоуправа, локална политика и одговорност на локалната самоуправа спрема граѓаните;
 • Разбирање на процесите на донесување одлуки;
 • Механизми и методологии за ефективно учество на граѓаните во донесување на одлуки на локално ниво (вклучувајќи практични примери и успешни приказни);
 • Улогата на ГО во процесите на донесување одлуки и видови на соработка меѓу ГО и локалната самоуправа;
 • Застапување и лобирање на локално ниво;

Време и место: 28-29 октомври 2019, Скопје
Обучувачи: Заге Филипоски

Обука за пишување на проектна апликација - од проектна идеја до успешна проектна апликација [12-13 ноември 2019]
 • Анализа на повик (аналитички пристап во читањето на повикот, каде може да се најде повикот; анализа на капацитети на организација за подготовка и имплементација на проект во согласност со целите и очекуваните резултати); 
 • Анализа на контекст (анализа на целните групи и проблеми преку идентификација на потребите како и анализа на целите и подготовка на стратешки пристап во адресирањето на истите);
 • Како до разбирливи и соодветни цели на проектот (логичка рамка: дефинирање на цели, резултати, активности, индикатори, средства за верификација како и претпоставки и ризици);
 • Креативност и иновативност во пишувањето на прелог проект, вклучувајќи трикови и совети за пишување на предлог проекти;
 • Разумно планирање на буџет (правила за подготовка на буџет, ставки и употреба на ПРАГ).

Време и место: 12-13 ноември 2019, Штип
Обучувачи: Сунчица Саздовска

Обука за генерирање на фондови [20-21 ноември 2019]
 • Алатки, методи и вештини за генерирање на фондови
 • Идентификување потенцијалните можности за финансиска одржливост на организацијата/извори, форми, активности за генерирање фондови, (вклучувајќи бизнис сектор, приватни лица, државно и локално финансирање и вршење на економска дејност);
 • Стратешки пристап во мобилизирање на ресурси, финансиска одржливост и диверзификација на приходите во организацијата;
 • Акциски план за финансиска одржливост;
 • Анализа на резултати – најчести показатели за клучни перформанси.

Време и место: 20-21 ноември 2019, Скопје
Обучувачи: Лилјана Алчева

Обука за истражување и методи за истражување [5-6 декември 2019]
 • Вовед во истражувачкиот процес;
 • Карактеристики и квалитети на истражувачот;
 • Дизајн на истражување и методолошки пристап;
 • Дефинирање на проблем и предмет на истражувањето;
 • Поставување на цели;
 • Креирање на хипотетска рамка;
 • Прибирање на податоци, користење на литература;
 • Избор на валиден примерок;
 • Методи, техники и алатки на истражување;
 • Истражувачки процес;
 • Анализа на податоци;
 • Подготовка на извештај и писмено формулирање и комуникација на добиени резултати;
 • Влијание и употреба на истражувањето во креирање на политики.

Време и место: 5-6 декември 2019, Штип
Обучувачи: Софија Арнаудова

Обука за мониторинг и евалуација на граѓански организации [23-24 јануари 2020]
 • Главни концепти, улогата и важноста на МиЕ;
 • Техники и методи на МиЕ во организација;
 • Алатки за самооценка на организација;
 • Систем за МиЕ во организација;
 • Избор и карактеристики на добри индикатори за мерење на резултатите и влијанието на работењето на ГО;
 • Прибирање на податоци, мапирање и мерење на резултатите и влијанието на работењето на ГО;
 • Користење на наодите од МиЕ.

Време и место: 23-24 јануари 2020, Скопје
Обучувач: Роман Пападимитров

Обука за финансиско работење и финансиска транспарентност [6-7 февруари 2020]
 • Финансиско, сметководствено и даночно работење на ГО;
 • Подготовка на финансиски извештај согласно прописите во земјата (Закон за сметководство на непрофитни организации);
 • Следење на финансиските средства во рамки на буџетите во деловите на оперативни и директни трошоци;
 • Внатрешна контрола и финансиски надзор;
 • Стандарди за транспарентност кон целна група
 • Разбирање на важноста на диверзификација на фондови и разбирање на карактеристиките на различни финансиски извори (грантови, донации, економски активности, индивидуално давање, членство итн.);
 • Разбирање на важноста на долгорочните финансиски планови и проекции.

Време и место: 6-7 февруари 2020, Скопје
Обучувач: Николаки Миов

Обука за комуникација и видливост на граѓански организации [февруари 2020]
 • Предизвици на ГО во однос на нивната видливост;
 • Алатки и методи за комуникација и интеракција со публиката преку комуникациските медиуми;
 • Користење на техники на комуникација;
 • Уметноста на јасно, моќно комуницирање со публиката;
 • Трендови во социјалните медиуми;
 • Односи со јавноста и со медиумите;
 • Комуникациска стратегија

Време и место: 26-27 февруари 2020, Скопје
Обучувач: Билјана Танеска

ПРОГРАМА ОБУКИ 2018/2019

Обука за добро управување на граѓански организации
 • Поим на управување и добро управување, основни принципи
 • Поделба на органи и односите меѓу нив: неизвршни (управни) и извршни (секојдневно раководење)
 • Организациски циклус и Основни елементи на организацијата
 • Организациска структура
 • Основни процеси на управување со организацијата: организациски политики и документи
 • Улогата на управните органи во врска со финансиите
 • Регрутирање/мотивирање на членови на управни органи
 • Транспаретност и отчетност
 • Судир на интереси
 • Видливост и презентирање на резултатите на ГО

Време и место: 18-19 декември, ГРЦ, Скопје
Обучувачи: Емина Нурединоска, Александар Кржаловски

Институционален развој и организациско јакнење
 • Главните елементи на организацијата (Интегриран организациски модел: внатрешни и надворешни компоненти: фактори на општо опкружување; актери од околина, инпути, аутпути, мисија, организациски елемент)
 • Институционална и организациска анализа
 • Стратешка ориентација и планирање
 • Примена на алатките за институционален развој
 • Примена на алатки за организациско јакнење
 • Видливост и презентирање на резултатите на ГО

Време и место: 17-18 јануари 2019, ГРЦ, Скопје
Обучувачи: Александар Кржаловски, Валентина Чичева

ПРИЈАВИ СЕ ЗА ОБУКА

Обука за видливост и презентирање на резултатите на ГО
 • Дизајн на стратегија за односи со јавноста
 • Презентациски вештини
 • Подобрување на видливоста преку социјалните медиуми
 • Соопштение за медиуми
 • Прес конференција и други јавни настани
 • ТВ и радио интервју ( јавен настап )
 • Транспарентност на ГО (минимум законски обврски, најдобра пракса)

Време и место: 22-23 јануари 2019, ГРЦ, Скопје
Обучувачи: Гонце Јаковлеска, Борис Ристовски

ПРИЈАВИ СЕ ЗА ОБУКА

Мобилизирање на ресурси
 • Алатки, методи и вештини за мобилизирање на ресурси
 • Идентификување потенцијалните можности за финансиска одржливост на организацијата/извори, форми, активности за генерирање фондови
 • Стратегии за мобилизирање на ресурси, финансиска одржливост и диверзификација на приходите во организацијата
 • Акциски план за финансиска одржливост

Време и место: 7-8 февруари 2019, ГРЦ, Скопје
Обучувач: Лилјана Алчева

ПРИЈАВИ СЕ ЗА ОБУКА

Обука за транспарентност и отчетност на ГО
 • Управување со ГО и финансиско управување
 • Начини на вклучување на целните групи во носењето одлуки на ГО
 • Начини на информирање кон целните групи
 • Консултирање на граѓаните и воспоставување подобри врски со граѓаните
 • Саморегулација
 • Начини, методи, алатки за видливоста на активностите на ГО за нивна подобра транспарентност
 • Транспарентност на изворите на
 • финансирање, транспарентност на финансиските извештаи на ГО
 • Зголемување на интегритетот на ГО (легитимитет, кредибилитет)
 • Видливост и презентирање на резултатите на ГО

Време и место: 13-14 февруари 2019, ГРЦ, Скопје
Обучувач: Сунчица Саздовска

ПРИЈАВИ СЕ ЗА ОБУКА

Тематско вмрежување, партнерства, коалиции
 • Креирање и управување со партнерства и коалиции
 • Организациска поставеност и структура
 • Механизми за саморегулација на мрежи, кодекс, системи на отчетност
 • Внатрешна и надворешна комуникација и соработка
 • Фактори на успешност на партнерство/коалиција
 • Мапирање на потенцијални партнери

Време и место: 27-28 февруари 2019, ГРЦ, Скопје
Обучувач: Лилјана Алчева

ПРИЈАВИ СЕ ЗА ОБУКА

Share This