Обуки од ГРЦ

Граѓанскиот ресурсен центар обезбедува поддршка за градење капацитети на граѓанските организации преку обуки. Програмата за градење на капацитети се заснова на анализа на потребите на ГО за градење капацитети но се води сметка и за веќе идентификуваните потреби кои се дефинирани во Насоките на ЕУ за поддршка на граѓанските организации во земјите за проширување 2014-2020. Планирани се 18 обуки во текот на трите години, односно шест обуки годишно со кои ќе бидат опфатени 360 претставници на граѓански организации.

Обуките се спроведуваат по веќе утврдени методи на работа, односно по концептот за учење на возрасни, а се користат искусни обучувачи кои ќе се спој на теоретски и практични познавања на соодветната област. Обуките ќе помогнат поголема група организации да се стекне со конкретно знаење и вештинОбука за добро управување на ГОи, но воедно и да се придонесе кон вмрежување и нови партнерства.

Доколку темата за обуки не ја наоѓате во предложените теми, одговорете го Прашалникот за обуки

ПРАШАЛНИК ЗА ДЕФИНИРАЊЕ НА ТЕМИ ЗА ОБУКИ ЗА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Дадете кус опис на темата, прашањата што се адресираат со обуката и важноста на темата за организациите.

ПРОГРАМА ЗА ГРАДЕЊЕ КАПАЦИТЕТ НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Обука за добро управување на граѓански организации
 • Поим на управување и добро управување, основни принципи
 • Поделба на органи и односите меѓу нив: неизвршни (управни) и извршни (секојдневно раководење)
 • Организациски циклус и Основни елементи на организацијата
 • Организациска структура
 • Основни процеси на управување со организацијата: организациски политики и документи
 • Улогата на управните органи во врска со финансиите
 • Регрутирање/мотивирање на членови на управни органи
 • Транспаретност и отчетност
 • Судир на интереси
 • Видливост и презентирање на резултатите на ГО

Време и место: 18-19 декември, ГРЦ, Скопје
Обучувачи: Емина Нурединоска, Александар Кржаловски

Институционален развој и организациско јакнење
 • Главните елементи на организацијата (Интегриран организациски модел: внатрешни и надворешни компоненти: фактори на општо опкружување; актери од околина, инпути, аутпути, мисија, организациски елемент)
 • Институционална и организациска анализа
 • Стратешка ориентација и планирање
 • Примена на алатките за институционален развој
 • Примена на алатки за организациско јакнење
 • Видливост и презентирање на резултатите на ГО

Време и место: 17-18 јануари 2019, ГРЦ, Скопје
Обучувачи: Александар Кржаловски, Валентина Чичева

ПРИЈАВИ СЕ ЗА ОБУКА

Обука за видливост и презентирање на резултатите на ГО
 • Дизајн на стратегија за односи со јавноста
 • Презентациски вештини
 • Подобрување на видливоста преку социјалните медиуми
 • Соопштение за медиуми
 • Прес конференција и други јавни настани
 • ТВ и радио интервју ( јавен настап )
 • Транспарентност на ГО (минимум законски обврски, најдобра пракса)

Време и место: 22-23 јануари 2019, ГРЦ, Скопје
Обучувачи: Гонце Јаковлеска, Борис Ристовски

ПРИЈАВИ СЕ ЗА ОБУКА

Мобилизирање на ресурси
 • Алатки, методи и вештини за мобилизирање на ресурси
 • Идентификување потенцијалните можности за финансиска одржливост на организацијата/извори, форми, активности за генерирање фондови
 • Стратегии за мобилизирање на ресурси, финансиска одржливост и диверзификација на приходите во организацијата
 • Акциски план за финансиска одржливост

Време и место: 7-8 февруари 2019, ГРЦ, Скопје
Обучувач: Лилјана Алчева

ПРИЈАВИ СЕ ЗА ОБУКА

Обука за транспарентност и отчетност на ГО
 • Управување со ГО и финансиско управување
 • Начини на вклучување на целните групи во носењето одлуки на ГО
 • Начини на информирање кон целните групи
 • Консултирање на граѓаните и воспоставување подобри врски со граѓаните
 • Саморегулација
 • Начини, методи, алатки за видливоста на активностите на ГО за нивна подобра транспарентност
 • Транспарентност на изворите на
 • финансирање, транспарентност на финансиските извештаи на ГО
 • Зголемување на интегритетот на ГО (легитимитет, кредибилитет)
 • Видливост и презентирање на резултатите на ГО

Време и место: 13-14 февруари 2019, ГРЦ, Скопје
Обучувач: Сунчица Саздовска

ПРИЈАВИ СЕ ЗА ОБУКА

Тематско вмрежување, партнерства, коалиции
 • Креирање и управување со партнерства и коалиции
 • Организациска поставеност и структура
 • Механизми за саморегулација на мрежи, кодекс, системи на отчетност
 • Внатрешна и надворешна комуникација и соработка
 • Фактори на успешност на партнерство/коалиција
 • Мапирање на потенцијални партнери

Време и место: 27-28 февруари 2019, ГРЦ, Скопје
Обучувач: Лилјана Алчева

ПРИЈАВИ СЕ ЗА ОБУКА