Прашалник за утврдување на приоритети на повик за грантови

5 Јун 2024

Граѓанскиот ресурсен центар во рамки на проектот „ЕУ поддршка за Граѓански ресурсен центар – фаза 2” финансиран од Европската унија, има предвидено два повика за финансирање на локални организации со вкупен буџет од 250,000 евра.

Првиот повик за предлози е планиран за септември 2024 година. Оваа активност директно ќе придонесе за зајакнување на локалните организации и нивната поврзаност со своите конституенти и ќе го стимулира нивниот придонес во заедницата и решавање на горливи локални прашања.

Со цел приоритетите и другите карактеристики на повикот најсоодветно да одговараат на реалните потреби на граѓанските организации, ГРЦ подготви Прашалник за утврдување на приоритетите на повикот за грантови.

Ве молиме пополнете го прашалникот најдоцна до 28 јуни 2024 година. Пополнувањето на прашалникот ќе ви одземе околу 10 минути.

Прашалник за утврдување на приоритети на повик за грантови

Прашалник за утврдување на приоритетите на повикот за грантови


Приоритетни теми/сектори

Ве молиме изберете го нивото на важност на следната листа на приоритетни теми/сектори. Потоа, предложете потсектор(и) на кои треба да им се посвети посебно внимание и улогата што граѓанските организации можат да ја играат во процесот (односно предложете што би можеле граѓанските организации да направат за да придонесат за секој сектор).

 На крај, накратко оправдајте ја релевантноста за избраната приоритетна тема/сектор(и).


(Правна и/или финансиска рамка за развој на граѓанското општество/Отчетност и транспарентност на ГО)
(Владина или локални стратегии за соработка со граѓанското општество; Структурен дијалог за пристапување во ЕУ, Соработка меѓу ГО и локалните власти/бизнис заедницата/други чинители)
(како хоризонтални приоритетни теми)

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ГРАНТ


Максималниот буџет по договор за грант изнесува 10.000 евра. Кое треба да биде максималното и минималното времетраење за спроведување на договор за грант (на пр. од 9 до 12 месеци)

КРИТЕРИУМИ ЗА АПЛИКАНТИ

Овој повик таргетира помали, локални организации.


ВКЛУЧУВАЊЕ НА КОНСТИТУЕНТИ


ВАШИ ПРЕДЛОЗИ


Постои потреба од јакнење на граѓанското општество во Центар Жупа

Постои потреба од јакнење на граѓанското општество во Центар Жупа

На 10.06.2024 год се одржа посета на Мобилниот ресурсен центар во општина Центар Жупа. На средбата присутните претставници на локалните граѓански организации, млади активисти, претставници на општината и други активисти се запознаа со функционирањето на Граѓанскиот...

Задржувањето на младите граѓански активисти-најголем предизвик во општина Градско!

Задржувањето на младите граѓански активисти-најголем предизвик во општина Градско!

“Задржувањето на младите граѓански активисти во нашите граѓански организации и во општината, воопшто, е најголемиот предизвик со кој се соочуваме“ истакнаа локалните организации, активистите и претставниците на општина Градско на средбата со тимот на Граѓанскиот...

Граѓанските активисти од општините Вевчани и Струга се стекнаа со нови знаења и поинакви видици за подготовка на проектни апликации

Граѓанските активисти од општините Вевчани и Струга се стекнаа со нови знаења и поинакви видици за подготовка на проектни апликации

На работилница одржана на 21-22 мај 2024 во Мултикултурниот центар Коста Србакоски во општина Вевчани, Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) ги зајакна капацитетите на граѓанските организации од Вевчани и Струга, на теми поврзани со планирање проекти и пишување на...

Share This