Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

4 Фев 2022

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија започнува онлајн консултации за граѓанското општество и другите засегнати страни, заинтересирани да придонесат за дефинирање на приоритетните теми и други важни елементи на претстојниот Повик за предлози во рамките на ИПА III Инструмент за поддршка на граѓанското општество и медиуми 2021 – 2022. Оваа онлајн консултација е отворена од 2-ри до 24-ти февруари.

Повикот за предлози треба да го одразува новиот стратешки пристап на ЕУ за регионот на проширување, утврден во програмската рамка на Инструментот за претпристапна помош (ИПА III) и во Економскиот и инвестицискиот план за Западен Балкан (ЕИП) за 2020 година. Оваа нова рамка ги идентификува клучните области на политиката со цел да се унапреди социо-економскиот развој, да се обезбеди долгорочно закрепнување на регионот и да се придвижи напред на патот кон ЕУ.

Во овој контекст, граѓанските организации (ГО) имаат круцијална улога во идентификување на клучните области на политиката и вклучување во донесување политики и одлуки во различни тематски области. За таа цел, Европската комисија програмираше суштинска поддршка за граѓанските и медиумските организации преку ИПА Програмата Инструментот за поддршка на граѓанското општество и медиуми. Во овој контекст, овој Повик за предлози има намера да го поддржи вклучувањето на ГО во наведените области на политиката и да ги зајакне партиципативните демократии во земјата. Објавувањето на повикот е планирано за првиот дел од 2022 година.

Ве молиме да го пополните Прашалникот најдоцна до четврток, 24-ти февруари 2022 година, крај на работно време, за да може вашиот придонес да биде земен предвид во Упатствата на Повикот.

Прашалникот е достапен на https://mcms.limequery.com/233256?lang=mk  

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Во име на Европската комисија, DG NEAR, проектот ЕУ ТАКСО 3 го организираше Форумот за граѓанско општество на ЕУ за Западен Балкан и Турција 2022 година од 8 до 9 јуни 2022 година, во Скопје, Северна Македонија. Форумот е првпат да се одржува од почетокот на...

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија, на 10 февруари 2022 година одржа консултативен состанок со граѓанските организации (ГО) за претстојниот Повик за проектни предлози во рамки на ИПА III Инструмент за поддршка на граѓанското општество и...

Демократизацијата на земјата и унапредувањето на човековите права се главните придобивки од граѓанскиот ангажман

Демократизацијата на земјата и унапредувањето на човековите права се главните придобивки од граѓанскиот ангажман

„Клучните успеси на граѓанското општество се таму каде што тоа е вкоренето“ рече Сашо Клековски, аналитичар и поранешен граѓански активист, дефинирајќи го како катализатор на промените кои без него, сигурно би се случувале многу побавно. Оваа констатација беше дел од...

Share This