ММФ со јасни насоки за унапредување на состојбата на младите во руралните средини

Ное 8, 2019

Мрежата на млади фармери (ММФ) и менторската организација Рурална коалиција започнаа со процесот на изработка на Стратегија на ММФ, како дел од нивниот партнерски грант од ГРЦ.

Заклучокот од анализата на јаките и слабите страни на ММФ беше дека младите од руралните средини немаат мотивациjа да останат во руралните средини, но и не знаат кои се придобивките од заедничко делување во заедницата во коjа живеат. Исто така, беа идентификувани повеќе постоечки можности, но ММФ и другите организации кои делуваат на ова поле немаат доволно влијание или капацитети за да ги согледаат, структурираат и да ги претворат можностите во силни страни.

Од друга страна, пак, самата Мрежа има потреба од утврдување на jасни насоки и правци за стратешки развој. Тоа ќе помогне при структурното и организациското зајакнување, како и зацврстување на нејзината позиција во секторот земјоделство и рурален развој.  Исто така, јасните насоки се потребни за полесно совладување на предизвиците кои произлегуваат од миграцијата на младите во урбаните средини и надвор од државата, како и постоењето на се помалку структурни фондови фокусирани на поддршка на земјоделството и руралниот развој.

Јасните визија и мисија, дефинираните стратешки цели и организациските вредности, ќе го насочат делувањето на организациjата кон унапредување на состоjбата со младите во руралните средини и нивна социјална и економска вклученост во општеството.

Оваа активност е дел од проектот „ Стратешкото делување на мрежата на млади фармери – клучен фактор кој што придонесува кон јакнење на позицијата на делување во земјоделството и руралниот развој “, кој го спроведуваат Мрежата на млади фармери, Дебарца во партнерство со Рурална коалиција – Куманово. Овој проект е поддржан од „Програмата „Национален ресурсен центар за граѓански организации“ која ја спроведува Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) од Гостивар и Медиа Плус од Штип.

Share This