ММФ со јасни насоки за унапредување на состојбата на младите во руралните средини

8 Ное 2019

Мрежата на млади фармери (ММФ) и менторската организација Рурална коалиција започнаа со процесот на изработка на Стратегија на ММФ, како дел од нивниот партнерски грант од ГРЦ.

Заклучокот од анализата на јаките и слабите страни на ММФ беше дека младите од руралните средини немаат мотивациjа да останат во руралните средини, но и не знаат кои се придобивките од заедничко делување во заедницата во коjа живеат. Исто така, беа идентификувани повеќе постоечки можности, но ММФ и другите организации кои делуваат на ова поле немаат доволно влијание или капацитети за да ги согледаат, структурираат и да ги претворат можностите во силни страни.

Од друга страна, пак, самата Мрежа има потреба од утврдување на jасни насоки и правци за стратешки развој. Тоа ќе помогне при структурното и организациското зајакнување, како и зацврстување на нејзината позиција во секторот земјоделство и рурален развој.  Исто така, јасните насоки се потребни за полесно совладување на предизвиците кои произлегуваат од миграцијата на младите во урбаните средини и надвор од државата, како и постоењето на се помалку структурни фондови фокусирани на поддршка на земјоделството и руралниот развој.

Јасните визија и мисија, дефинираните стратешки цели и организациските вредности, ќе го насочат делувањето на организациjата кон унапредување на состоjбата со младите во руралните средини и нивна социјална и економска вклученост во општеството.

Оваа активност е дел од проектот „ Стратешкото делување на мрежата на млади фармери – клучен фактор кој што придонесува кон јакнење на позицијата на делување во земјоделството и руралниот развој “, кој го спроведуваат Мрежата на млади фармери, Дебарца во партнерство со Рурална коалиција – Куманово. Овој проект е поддржан од „Програмата „Национален ресурсен центар за граѓански организации“ која ја спроведува Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) од Гостивар и Медиа Плус од Штип.

Стекнатото знаењето и практичната работа за планирање проекти ќе доведат до успешни проектни апликации на граѓанските организации од Скопскиот регион

Стекнатото знаењето и практичната работа за планирање проекти ќе доведат до успешни проектни апликации на граѓанските организации од Скопскиот регион

На работилница одржана на 11 и 12 април 2024 во Скопје, се јакнеа капацитетите на граѓанските организации од Скопскиот регион, на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. Работилницата се одржа во Граѓанскиот ресурсен центар во Скопје како...

Зголемени знаења и вештини на граѓанските активисти од општина Чашка за подготовка на успешни проектни апликации

Зголемени знаења и вештини на граѓанските активисти од општина Чашка за подготовка на успешни проектни апликации

На работилница одржана на 28-29 март 2024 во општина Чашка, Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) продолжи да ги јакне граѓанските организации на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. На работилницата одржана во Салата на Советот на општина...

Развиен граѓански сектор и активни екологисти во Вевчани

Развиен граѓански сектор и активни екологисти во Вевчани

Локалните организации, активистите и претставниците на Општина Вевчани се сретнаа со тимот на Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) на 22 март 2024 година во Мултикултурниот центар во Вевчани. Пристутните се информираа за можностите што ги нуди ГРЦ како и актуелностите за...

Share This