Две нови обуки од ГРЦ

Ное 9, 2020

Македонскиот центар за меѓународна соработка во рамки на програмата Граѓански ресурсен центар, финансирана од Европската Унија, објавува отворен повик за учество на следните две обуки:

  • Обука за институционален развој и организациско јакнење – 30 ноември, 2 и 4 декември 2020
  • Обука за генерирање фондови – 14, 16 и 18 декември 2020

Обуката за институционален развој и организациско јакнење

Оваа обука има за цел да придонесе кон зголемување на знаењето и подобрувањето на вештините на учесниците за систематичен пристап во процесот на организациско јакнење и воспоставување на стратешки цели за тоа каде организацијата сака да се најде во иднина и клучни мерки за тоа како да стаса таму. До крајот на обуката, учесниците ќе:

  • научат да креираат ефикасна организациска структура, базирана на принципот на добро управување  
  • се запознаат со концептите на организациска култура и организациско однесување
  • знаат да направат стратешка анализа на организацијата
  • научат да прават стратешко позиционирање на организацијата и да дефинираат стратешки насоки врз база на стратешката анализа
  • се запознаат со поимот управување со промени во организацијата.

Обука за генерирање фондови

На оваа обука учесниците ќе научат како нивната организација може да расте и да стане финансиски одржлива преку стратешко планирање на ресурсите и зголемена разноликост на донаторите. Учесниците ќе стекнат вештини и знаења за концептите на одржливост и генерирање на ресурси, за идентификација на извори на фондови и обезбедување ресурси за организацијата од различни извори, за стратешки пристап кон обезбедувањето ресурси, како и за одржување на успешни релации со донаторите. Преку практични вежби, учесниците ќе учат за мапирање на изворите на финансирање, одредување индикатори на успех, подготвување на акциски план за финансиска одржливост итн.

Обуките ќе бидат спроведени онлајн, при што дневно обуките ќе траат по три часа.

Заинтересираните треба да ја пополнат соодветната пријава и да ја испратат на info@rcgo.mk најдоцна до 16.11.2020.

Овие обуки се дел од Програмата за градење капацитети на граѓанските организацииво рамки на Граѓанскиот ресурсен центар. Граѓанскиот ресурсен центар е проект финансиран од Европската Унија, а спроведуван од Македонскиот центар за меѓународна соработка во партнерство со Асоцијацијата за демократски иницијативи, АДИ од Гостивар и Медиа плус од Штип.

Share This