Здружение на граѓани Нов Мост – Прилеп

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ Од грасрут до цврсто стебло Спроведуван од: Здружение на граѓани Нов Мост – Прилеп во партнерство со менторската организација Здружение Мировна Акција ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ Градење на организациски капацитети на Нов Мост за одржливост преку подобро...