Центар за образовни и развојни иницијативи Инова Лаб Битола

Центар за образовни и развојни иницијативи Инова Лаб Битола

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ Од млади за млади Спроведуван од: Центар за образовни и развојни иницијативи Инова Лаб Битола во партнерство со менторската организација Младински Совет Прилеп ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ Зајакнување на капацитетите на Инова Лаб преку изработка на Стратегиски...