Обука за управување со проекти

Оваа напредна обука има за цел да допринесе во зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за спроведување на проекти и истата е наменета за организации кои имаат претходно искуство во спроведување на проекти или во моментов спроведуваат проект, а пред сѐ проекти финансирани од Европската унија.

Слушателите ќе ги надоградат своите знаења и вештини на следните теми: клучни активности во управување со проекти, управување со буџетот, проектна администрација, мониторинг, финансиско и наративно известување, набавки, видливост, итн.

Обуката за управување со проекти ја води Андреја Тонч, меѓународен експерт со повеќе од дваесет годишно професионално искуство во областа.

Share This