За олеснето и подобро структурирано планирање и подготовка на проектна апликација Граѓанскиот ресурсен центар ви нуди Листа за проверка при проектно планирање. Листата за проверка содржи четири поголеми секции на прашања кои ве водат низ процесот на проектно планирање и по потреба ви обезбедуваат повеќе детали, потребни насоки, совети и ресурси.

Share This