Здружение на граѓани Велес Бајкинг – Велес

12 Авг 2019

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Зајакнати капацитети на локалните грасрут лидери за брз развој на туризмот

Спроведуван од: Здружение на граѓани Велес Бајкинг – Велес во партнерство со менторската организација Центар за економски анализи

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Зајакнување на капацитетите на локалната организација за одржлив развој преку know how системот за пренесување на знаења и искуство.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Идентификувани потребите и степенот на институционален развој на локалната организација преку самоевалуација на членовите;
  • Подобрени капацитети на членовите на локалната организација за стратешко и финансиско планирање и проектно планирање и управување со проекти преку одржани 3 работилници и 2 дводневни обуки;
  • Подготвен стратешки документ и зголемена свест за потребата од интерни стратешки документи за ефикасно и одржливо работење на организацијата.

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

1 јули – 31 декември 2019

БУЏЕТ

184.440 МКД

Стекнатото знаењето и практичната работа за планирање проекти ќе доведат до успешни проектни апликации на граѓанските организации од Скопскиот регион

Стекнатото знаењето и практичната работа за планирање проекти ќе доведат до успешни проектни апликации на граѓанските организации од Скопскиот регион

На работилница одржана на 11 и 12 април 2024 во Скопје, се јакнеа капацитетите на граѓанските организации од Скопскиот регион, на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. Работилницата се одржа во Граѓанскиот ресурсен центар во Скопје како...

Зголемени знаења и вештини на граѓанските активисти од општина Чашка за подготовка на успешни проектни апликации

Зголемени знаења и вештини на граѓанските активисти од општина Чашка за подготовка на успешни проектни апликации

На работилница одржана на 28-29 март 2024 во општина Чашка, Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) продолжи да ги јакне граѓанските организации на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. На работилницата одржана во Салата на Советот на општина...

Развиен граѓански сектор и активни екологисти во Вевчани

Развиен граѓански сектор и активни екологисти во Вевчани

Локалните организации, активистите и претставниците на Општина Вевчани се сретнаа со тимот на Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) на 22 март 2024 година во Мултикултурниот центар во Вевчани. Пристутните се информираа за можностите што ги нуди ГРЦ како и актуелностите за...

Share This