Здружение на граѓани Велес Бајкинг – Велес

Авг 12, 2019

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Зајакнати капацитети на локалните грасрут лидери за брз развој на туризмот

Спроведуван од: Здружение на граѓани Велес Бајкинг – Велес во партнерство со менторската организација Центар за економски анализи

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Зајакнување на капацитетите на локалната организација за одржлив развој преку know how системот за пренесување на знаења и искуство.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Идентификувани потребите и степенот на институционален развој на локалната организација преку самоевалуација на членовите;
  • Подобрени капацитети на членовите на локалната организација за стратешко и финансиско планирање и проектно планирање и управување со проекти преку одржани 3 работилници и 2 дводневни обуки;
  • Подготвен стратешки документ и зголемена свест за потребата од интерни стратешки документи за ефикасно и одржливо работење на организацијата.

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

1 јули – 31 декември 2019

БУЏЕТ

184.440 МКД

Share This