Здружение за перспективна интергација и развој Рома Перспектив Прилеп

Јун 17, 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Целта на животот е солидарност преку помош

Спроведуван од: Здружение за перспективна интергација и развој Рома перспектив Прилеп

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Да се намали ризикот од глад и хигенските потреби во услови на епидемија на социјалните семејства а да се зголеми довербата на солидарност и психолошка помош на 104 семејства.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Р.1 Снабдување на 105 семејства со храна и хигиенски средства и заштитна опрема од ковид-19 вирусот како солидарни мерки.

Р.2. Зголемена и охрабрувачка психолошка самодоверба кај целната група за продолжува во нормалниот процес на живот после епидемијата.

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

01.05.2020-01.06.2020

БУЏЕТ

114.300 МКД

Share This