Здружение на граѓани ИНСТИТУТ ЗА ЗЕЛЕНИ ПОЛИТИКИ И РАЗВОЈ Берово

Јун 17, 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Мали индивидуални земјоделски производители, Локална храна и Ковид-19: Што се треба да знаете?

Спроведуван од: Здружение на граѓани ИНСТИТУТ ЗА ЗЕЛЕНИ ПОЛИТИКИ И РАЗВОЈ Берово

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Обезбедени релевантни информации и поддршка на малите локални земјоделски производители од општина Берово, кои се социјално ранливи, да го одржат или зголемат своето земјоделско производство и да им пристапат на потрошувачите, во услови на Ковид-19.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Р.1. Подобрена информираност на локалните земјоделски производители за мерките за поддршка на владата, за заштита од Ковид-19 при интеракција со потрошувачите, како и за прилагодување на новите услови за работа.

Р.2. Ослободени дополнителни средства за инвестиции во земјоделско производство, преку хуманитарна поддршка за хигиенски средства и опрема за заштита на минимум 25 индивидуални земјоделски производители од општина Берово.

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

1 мај – 30 јуни 2020

БУЏЕТ

108.605 МКД

Share This