Сојуз – Национален совет за родова рамноправност

Јун 17, 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Семејно насилство во состојба на социјална изолација

Спроведуван од: Сојуз – Национален совет за родова рамноправност

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Главна цел: ублажување на последиците од пандемијата врз граѓаните, со фокус на најранливите категории- жртви на родово базирано и семејно насилство.

Специфични цели: Интервецнии за справување со психолошките проблеми кај жртвите на семејно насилтво во ситуација на криза предизвикана од КОВИД-19.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Р.1. Намален број на психолошки проблеми (анксиозност, депресивност, суицидност) кај жртвите на семејно насилство во состојба на затвореност во домот и семејството.

Р. 2 Намалување на стравот од повторено насилство и справување со агресивноста на насилникот.

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

01.05.2020 – 31.07.2020

БУЏЕТ

77.000 МКД
Share This