Центар за општествени истражувања и развој ЦСРД Призма Скопје

Авг 12, 2019

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Мониторинг на буџетските процеси во Општина Ѓорче Петров

Спроведуван од: Центар за општествени истражувања и развој ЦСРД Призма Скопје во партнерство со менторската организација Здружение Форум – Центар за стратешки истражувања и документација, Скопје

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Зајакнување на капацитетите на Главниот апликант за спроведување мониторинг на буџетските процеси на локално ниво, преку менторство од Партнер организацијата

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Одржана обука за Мобилизирање фондови и раководење со проектен циклус;
  • Одржана обука за методологија за мониторинг на буџетските процеси;
  • Пренесување на методологија за спроведување мониторинг преку менторирање и поднесување месечни извештаи;
  • Подготвен завршен Истражувачки извештај, отпечатен во 200 примероци (исто така, подготвен и во електронска форма), промовиран на Настан за промоција на извештајот.

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

01 септември 2019 – 31 мај 2020

БУЏЕТ

161.900 МКД

Share This