Здружение извиднички одред “Димитар Влахов“ Велес

Мар 20, 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Младите носители на промените

Спроведуван од: Здружение извиднички одред “Димитар Влахов“ Велес

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Целта на проектот е придонес младите да станат лидери и општествено одговорни лица во промоцијата на слободата на изразување, човековите права и интегра-цијата како и двигатели на промена за слободно и одговорно инклузивно оп-штество. Со вклучување на младите во оп-штествените процеси во носењето на одлуки, ќе се креира простор за слободно изразување на мислењата и погледите на младите.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Р.1. Избрани 29 лица од секоја месна заедница и назначен локален координатор за комуникација од населените места (А1)
  • Р.2. Изработени 10 поединечни водичи за информирање на 200 млади за младински активизам ( А2)
  • Р.3 Едуцирани 50 млади за планирање и реализирање на младински активности преку два кампови во село Голозинци (А2 и А3)
  • Р.4. Изготвен и усвоен ЛАП за млади на Општина Чашка (2020-2022)(А4)
  • Р.5. Основање на самостојна извидничка дружина “Тополка“ од Чашка. Во рамките на извиднички одред “Димитар Влахов“ (А3)
  • Р.6. Спроведено истражување на терен со анкетирани 200 млади од 29 населени места (А2)

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

1 Март 2020 – 31 Август 2020

БУЏЕТ

184.200 МКД

Share This