Здружение извиднички одред “Димитар Влахов“ Велес

20 Мар 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Младите носители на промените

Спроведуван од: Здружение извиднички одред “Димитар Влахов“ Велес

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Целта на проектот е придонес младите да станат лидери и општествено одговорни лица во промоцијата на слободата на изразување, човековите права и интегра-цијата како и двигатели на промена за слободно и одговорно инклузивно оп-штество. Со вклучување на младите во оп-штествените процеси во носењето на одлуки, ќе се креира простор за слободно изразување на мислењата и погледите на младите.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Р.1. Избрани 29 лица од секоја месна заедница и назначен локален координатор за комуникација од населените места (А1)
  • Р.2. Изработени 10 поединечни водичи за информирање на 200 млади за младински активизам ( А2)
  • Р.3 Едуцирани 50 млади за планирање и реализирање на младински активности преку два кампови во село Голозинци (А2 и А3)
  • Р.4. Изготвен и усвоен ЛАП за млади на Општина Чашка (2020-2022)(А4)
  • Р.5. Основање на самостојна извидничка дружина “Тополка“ од Чашка. Во рамките на извиднички одред “Димитар Влахов“ (А3)
  • Р.6. Спроведено истражување на терен со анкетирани 200 млади од 29 населени места (А2)

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

1 Март 2020 – 31 Август 2020

БУЏЕТ

184.200 МКД

Стекнатото знаењето и практичната работа за планирање проекти ќе доведат до успешни проектни апликации на граѓанските организации од Скопскиот регион

Стекнатото знаењето и практичната работа за планирање проекти ќе доведат до успешни проектни апликации на граѓанските организации од Скопскиот регион

На работилница одржана на 11 и 12 април 2024 во Скопје, се јакнеа капацитетите на граѓанските организации од Скопскиот регион, на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. Работилницата се одржа во Граѓанскиот ресурсен центар во Скопје како...

Зголемени знаења и вештини на граѓанските активисти од општина Чашка за подготовка на успешни проектни апликации

Зголемени знаења и вештини на граѓанските активисти од општина Чашка за подготовка на успешни проектни апликации

На работилница одржана на 28-29 март 2024 во општина Чашка, Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) продолжи да ги јакне граѓанските организации на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. На работилницата одржана во Салата на Советот на општина...

Развиен граѓански сектор и активни екологисти во Вевчани

Развиен граѓански сектор и активни екологисти во Вевчани

Локалните организации, активистите и претставниците на Општина Вевчани се сретнаа со тимот на Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) на 22 март 2024 година во Мултикултурниот центар во Вевчани. Пристутните се информираа за можностите што ги нуди ГРЦ како и актуелностите за...

Share This