Граѓанска иницијатива на жени ГИЖ Свети Николе

20 Мар 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Вклучи се – во родови локални политики

Спроведуван од: Граѓанска иницијатива на жени ГИЖ Свети Николе

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Општа цел:

Да се унапреди родовата еднаквост во општина Свети Николе со цел градење на поправедно општество за жените и мажите.

Специфични цели:

  1. Подобрени капацитети на жените за активно вклучување во донесување на предлози и одлуки од родов аспект во сите институции на локално ниво (здравство, култура, социјала, образование, локална самоуправа).
  2. Определување приоритетни потреби и проблеми на жените од Свети Николе.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Р.1. Утврдени приоритетни потреби на жените од 3 месни заедници преку консултирање на 100 жени;
  • Р. 2. Подигната јавна свест на жените за унапредување на родовата еднаквост во општината;
  • Р.3. Прифатени два родово сензитивни приоритетни предлога од страна на локалната самоуправа;

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

01.03.2020 – 31.08.2020

БУЏЕТ

166.200 МКД

Стекнатото знаењето и практичната работа за планирање проекти ќе доведат до успешни проектни апликации на граѓанските организации од Скопскиот регион

Стекнатото знаењето и практичната работа за планирање проекти ќе доведат до успешни проектни апликации на граѓанските организации од Скопскиот регион

На работилница одржана на 11 и 12 април 2024 во Скопје, се јакнеа капацитетите на граѓанските организации од Скопскиот регион, на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. Работилницата се одржа во Граѓанскиот ресурсен центар во Скопје како...

Зголемени знаења и вештини на граѓанските активисти од општина Чашка за подготовка на успешни проектни апликации

Зголемени знаења и вештини на граѓанските активисти од општина Чашка за подготовка на успешни проектни апликации

На работилница одржана на 28-29 март 2024 во општина Чашка, Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) продолжи да ги јакне граѓанските организации на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. На работилницата одржана во Салата на Советот на општина...

Развиен граѓански сектор и активни екологисти во Вевчани

Развиен граѓански сектор и активни екологисти во Вевчани

Локалните организации, активистите и претставниците на Општина Вевчани се сретнаа со тимот на Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) на 22 март 2024 година во Мултикултурниот центар во Вевчани. Пристутните се информираа за можностите што ги нуди ГРЦ како и актуелностите за...

Share This