Граѓанска иницијатива на жени ГИЖ Свети Николе

Мар 20, 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Вклучи се – во родови локални политики

Спроведуван од: Граѓанска иницијатива на жени ГИЖ Свети Николе

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Општа цел:

Да се унапреди родовата еднаквост во општина Свети Николе со цел градење на поправедно општество за жените и мажите.

Специфични цели:

  1. Подобрени капацитети на жените за активно вклучување во донесување на предлози и одлуки од родов аспект во сите институции на локално ниво (здравство, култура, социјала, образование, локална самоуправа).
  2. Определување приоритетни потреби и проблеми на жените од Свети Николе.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Р.1. Утврдени приоритетни потреби на жените од 3 месни заедници преку консултирање на 100 жени;
  • Р. 2. Подигната јавна свест на жените за унапредување на родовата еднаквост во општината;
  • Р.3. Прифатени два родово сензитивни приоритетни предлога од страна на локалната самоуправа;

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

01.03.2020 – 31.08.2020

БУЏЕТ

166.200 МКД

Share This