Центар за образовни и развојни иницијативи ИНОВА ЛАБ Битола

23 Мар 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Општина по мерка на младите

Спроведуван од: Центар за образовни и развојни иницијативи ИНОВА ЛАБ Битола

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Младите од општина Новаци активно учествуваат во развојот на заедницата

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Р.1. Утврдени се ставовите на младите во Општина Новаци по однос на младинските потреби
  • Р.2. Зајкнати капацитети на младите и членовите на Младински Совет во Општина Новаци
  • Р.3. Подигната свест на младите во Општина Новаци за потребата од младинскиот активизам во заедницата
  • Р.4. Зајакната свест на Општина Новаци за потребата од ефективна комуникација со младите

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

1 март – 31 август 2020

БУЏЕТ

170.983 МКД

Стекнатото знаењето и практичната работа за планирање проекти ќе доведат до успешни проектни апликации на граѓанските организации од Скопскиот регион

Стекнатото знаењето и практичната работа за планирање проекти ќе доведат до успешни проектни апликации на граѓанските организации од Скопскиот регион

На работилница одржана на 11 и 12 април 2024 во Скопје, се јакнеа капацитетите на граѓанските организации од Скопскиот регион, на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. Работилницата се одржа во Граѓанскиот ресурсен центар во Скопје како...

Зголемени знаења и вештини на граѓанските активисти од општина Чашка за подготовка на успешни проектни апликации

Зголемени знаења и вештини на граѓанските активисти од општина Чашка за подготовка на успешни проектни апликации

На работилница одржана на 28-29 март 2024 во општина Чашка, Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) продолжи да ги јакне граѓанските организации на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. На работилницата одржана во Салата на Советот на општина...

Развиен граѓански сектор и активни екологисти во Вевчани

Развиен граѓански сектор и активни екологисти во Вевчани

Локалните организации, активистите и претставниците на Општина Вевчани се сретнаа со тимот на Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) на 22 март 2024 година во Мултикултурниот центар во Вевчани. Пристутните се информираа за можностите што ги нуди ГРЦ како и актуелностите за...

Share This