Центар за образовни и развојни иницијативи ИНОВА ЛАБ Битола

Мар 23, 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Општина по мерка на младите

Спроведуван од: Центар за образовни и развојни иницијативи ИНОВА ЛАБ Битола

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Младите од општина Новаци активно учествуваат во развојот на заедницата

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Р.1. Утврдени се ставовите на младите во Општина Новаци по однос на младинските потреби
  • Р.2. Зајкнати капацитети на младите и членовите на Младински Совет во Општина Новаци
  • Р.3. Подигната свест на младите во Општина Новаци за потребата од младинскиот активизам во заедницата
  • Р.4. Зајакната свест на Општина Новаци за потребата од ефективна комуникација со младите

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

1 март – 31 август 2020

БУЏЕТ

170.983 МКД

Share This