Центар за култура, комуникација и едукација на Ромите „Светла Иднина“ Кочани

Мар 23, 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Локална акцинона група за застапување – механизам за вклучување на ромската заедница во процесот на креирање јавни политики

Спроведуван од: Светла Иднинa Кочани

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Иницијатива / Формирање на локално тело за застапување на интересите на ромската заедница и вклучување на заедницата во процесите за креирање на јавни политики во Општина Кочани до почетокот на 2020.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Р.1. Подигната е свеста за заедничко дејствување на Ромските граѓански организации за застапување на интересите на граѓаните, поради инкорпорирање на истите во локалните програми, одлуки, акти и сл..
  • Р.2. Формирана е неформална и функционална група за застапување на интересите на граѓаните Роми на локално ниво.
  • Р.3. Изградени се капацитетите на најмалку 30 членови на Ромските граѓанските организации и други организации и активисти кои делуваат локално во ромската заедница, вклучително и претставници од локалните институции.
  • Р.4. Изработен, презентиран и доставен сублимиран извештај за приоритетите, прблемите и потребите на Ромската заедница во Кочани, со конкретни препораки и заклучоци.

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

1 март – 31 јули 2020

БУЏЕТ

183.000 МКД

Share This