Центар за образовни и развојни иницијативи Инова Лаб Битола

Центар за образовни и развојни иницијативи Инова Лаб Битола

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ Од млади за млади Спроведуван од: Центар за образовни и развојни иницијативи Инова Лаб Битола во партнерство со менторската организација Младински Совет Прилеп ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ Зајакнување на капацитетите на Инова Лаб преку изработка на Стратегиски...

Здружение на граѓани Нов Мост – Прилеп

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ Од грасрут до цврсто стебло Спроведуван од: Здружение на граѓани Нов Мост – Прилеп во партнерство со менторската организација Здружение Мировна Акција ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ Градење на организациски капацитети на Нов Мост за одржливост преку подобро...
Здружение Мрежа на млади фармери, Дебарца

Здружение Мрежа на млади фармери, Дебарца

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ Стратешкото делување на мрежата на млади фармери – клучен фактор кој што придонесува кон јакнење на позицијата на делување во земјоделството и руралниот развој Спроведуван од: Здружение Мрежа на млади фармери, Дебарца во партнерство со менторската...
Здружение на граѓани Велес Бајкинг – Велес

Здружение на граѓани Велес Бајкинг – Велес

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ Зајакнати капацитети на локалните грасрут лидери за брз развој на туризмот Спроведуван од: Здружение на граѓани Велес Бајкинг – Велес во партнерство со менторската организација Центар за економски анализи ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ Зајакнување на капацитетите...
Центар за општествени истражувања и развој ЦСРД Призма Скопје

Центар за општествени истражувања и развој ЦСРД Призма Скопје

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ Мониторинг на буџетските процеси во Општина Ѓорче Петров Спроведуван од: Центар за општествени истражувања и развој ЦСРД Призма Скопје во партнерство со менторската организација Здружение Форум – Центар за стратешки истражувања и документација,...
Хуманитарно и добротворно здружение на ромската интелигенција – Англунипе

Хуманитарно и добротворно здружение на ромската интелигенција – Англунипе

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ Подигнување на внатрешниот капацитет на ХДЗРИ-Англунипе Спроведуван од: Хуманитарно и добротворно здружение на ромската интелигенција – Англунипе во партнерство со менторската организација: Асоцијација за демократски развој на Ромите – Сонце...