Ресурсни центри

Поддршка за граѓанските организации, особено за малите локални организации.

БИБЛИОТЕКА

Пристап до дигитална база на ресурсни материјали за и од граѓанските организации.

Информации

Редовно информирање за тековните финансиски можности и информации за организациите.

Он-лајн поддршка

Персонализирана он-лајн поддршка во работењето на граѓанските организации.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Директни линкови до институции и тела релевантни за граѓанските организации.

користења на просторот

Одржани настани

Учесници на настани

Споделени информации

Советодавна поддршка